IES CABO ORTEGAL - CARIÑO

Departamento de Orientación

Oferta de formación profesional para o curso 2022-2023

Publicada no Portal FP a oferta de formación profesional sostida con fondos públicos polo réxime ordinario e polo réxime para persoas adultas en centros de Galicia, así como a oferta de cursos de especialización e de programas formativos básicos.

Están tamén dispoñibles os calendarios de admisión para réxime ordinario e réxime das persoas adultas, para FP dual e para cursos de especialización.

Máis información:
Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23

Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23 (código de procedemento ED306A). (DOG núm. 107, do 6 de xuño).

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 11 de xullo de 2022 (este incluído).

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 1 de agosto de 2022 (este incluído).

As solicitudes deberán dirixirse ao respectivo centro residencial docente.
Coñece a formación profesional básica

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.

Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.

Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

 

Que título se obtén?

Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

Adicionalmente, segundo o Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación, os alumnos que obteñan un título de formación profesional básica poderán obter o título de educación secundaria obrigatoria sempre que, na avaliación derradeira do ciclo formativo, o equipo docente considere que alcanzaron os obxectivos da educación secundaria obrigatoria e adquiriron as competencias correspondentes.

Cal é a validez dos títulos?

O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.

Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio. En caso de concorrencia competitiva, que existan máis solicitudes de matrícula que prazas, cada título profesional básico permite a aplicación de criterios de preferencia para a admisión a certos ciclos de grao medio.

Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos sen obter o título profesional básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.

O título profesional básico ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.

Cales son as vías de obtención do título profesional básico?

 • Superar un ciclo de formación profesional básica
 • Superar a proba para a obtención directa do título profesional básico (maiores de 18 anos)
 • Acreditar todas as unidades de competencia do título profesional básico (maiores de 22 anos), a través de:

- Certificados de profesionalidade de nivel 1
- Procedemento de avaliación e acreditación de competencias profesionais

Cales son os requisitos para acceder á FP Básica?  

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:

 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Que hai que facer para matricularse?

Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I.

A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitido, e no caso de que a docencia do ciclo se organice en dous centros, a solicitude deberá presentarse no centro onde se impartan os módulos asociados a unidades de competencia.

Documentación a presentar:

 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
 • Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos
 • Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola re­serva para persoas con discapacidade

Cal é o período de admisión na FP básica?

Onde podo cursar un ciclo formativo básico?

Nas seguintes ligazóns poderá consultar a oferta de ciclos formativos de réxime ordinario (grao profesional básico, grao medio e grao superior) para o curso 2021-2022:
Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de solicitudes, sedes e instrucións. Convocatoria 2022

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2022, así como as instrucións e a asociación de centros e sedes para a realización da proba.
Becas generales MEFP para estudios universitarios y no universitarios 2022/2023

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

 
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio. Comezo do período de inscrición da convocatoria 2022

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao medio, do 3 ao 16 de marzo de 2022, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento ED312C e ED312D) na seguinte ligazón:

Máis información:
Proba para a obtención de título de bacharel para maiores de 20 anos

DOG - RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

1. O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 7 e o 16 de marzo de 2022.
2. As persoas aspirantes poderán inscribirse nos dous exercicios que integran a proba ou nun deles.
3. As solicitudes de inscrición deberán presentarse presencialmente nos centros educativos sinalados no número 4 desta epígrafe e en calquera dos lugares e rexistros es- tablecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Anexo I: Formulario de inscrición nas probas de 2022
Recursos sobre o Centro Superior de Hostaleria de Galicia

FOLLETO

VISITA VIRTUAL

VIDEO ESTUDAR NO CSHG

VÍDEOS EXPERIENCIAS ALUMNI

VÍDEOS EXPERIENCIAS ALUMNADO

VÍDEOS PRESENTACIÓN CADEAS HOTELEIRAS

VÍDEOS COCIÑA

OUTROS VÍDEOS

TRAXECTORIA LABORAL DE ALUMNI

NOTICIAS
NURIA BLANCO / ALICIA ROMERO PRADO / IRENE MCINTYREMARTA VIDAL PAZ / MAURO GRACIA LAMAS / SANTIAGO RIVERA / NATALIA REY Y ANDRÉS OTERO / MANUEL REY DURO / DANIEL COUTO / ANTONIO BALBOA, FERNANDO FERNÁNDEZ E MARCOS TAPIA

Se algún dos alumnos nos queren coñecer en detalle facemos xornadas de portas abertas presenciais e virtuais e presentacións en hoteis nas principais cidades de Galicia. Este sábado toca no Parador de Ferrol a partir das 11 horas. Poden inscribirse neste enlace. Ou poden enviar un correo electrónico a info@cshg.es ou enviar un WhatsApp ao 689 188 437.
Probas título ESO para maiores de 18 anos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220216/AnuncioG0598-070222-0001_gl.html

 
Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Comezo do período de inscrición da convocatoria 2022

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao superior, do 31 de xaneiro ao 11 de febreiro de 2022, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento ED312C e ED312D) na seguinte ligazón:

Máis información: