IES CABO ORTEGAL - CARIÑO

Departamento de Orientación

EL EMPLEO DESPUÉS DE LA UNIVERSIDAD

http://www.elmundo.es/especiales/educacion/empleo-universidad.html

 

Añadir comentario
FP Admisión Convocatoria 2017/18

pincha para descargar  

 
Instrucciones del proceso de admisión (enlace)

Plazos del proceso de admisión

Período ordinario de admisión:
Presentación de solicitudes                                    26 de junio al 4 de julio 

 
 
 
Período extraordinario de admisión:
  Septiembre 

 
 
 
Otra información de interés:

Solicitud vía web 

La solicitud vía web se realizará para todos los regímenes y grados, excepto para el segundo curso del régimen ordinario.
La aplicación informática genera un impreso con instrucciones individualizadas para cada solicitante que indica la documentación que debe adjuntar Esta documentación con los impresos generados deberá ser entregada debidamente firmada y en plazo, en cualquier centro de Galicia con oferta, sostenida con fondos públicos, de ciclos formativos de formación profesional de grado medio o superior. Este documento será validado por el centro y una de las copias será sellada y entregada a la persona solicitante. 
Sin estos requisitos, la solicitud carece de validez y no será tenida en cuenta en el proceso de admisión.
En caso de que el impreso generado por la aplicación informática indique que se trata de un documento ya validado eyque non es necesario entregarlo en un centro, no será preciso más trámite, pero el documento impreso se deberá conservar como resguardo de la solicitud de admisión.
 
La solicitud web se realizará en el link: Solicitud web
(Activo solamente durante los períodos de solicitud)
 
Más información:

Régimen ordinario: Grado profesional básico (FPB), grado medio y superior:

 
Régimen para las personas adultas                          
 
Modalidad presencial (oferta modular):
 
Modalidad a distancia  (oferta modular):
      
 
 Programas formativos básicos:
 
Otra información de interés: 
 
Fuente: Portal FP Xunta de Galicia http://www.edu.xunta.es/fp/

  

 

Añadir comentario
Convocatoria prazas residencias Universidade de Santiago de Compostela

Añadir comentario
Centro Residencial Docente de A Coruña (Culleredo) Prazas curso 2017-2018

O Centro Resdencial Docente de A Coruña informa da vindeira convocatora de becas para o curso 2017-2018 (D.O.G Nº109 de 9 de xuño de 2017)

Somos un Centro Residencial Docente para estudiantes de bacharelato, ciclos medios, superiores e universitarios/as, que cursan os seus estudos fóra da súa localidade.

Contamos con persoal docente cualificado para a atención personalizada do alumnado e o desenvolvemento do proxecto educativo do centro, así como unha ampla gama de instalacións e servizos.

O Centro dispón de 372 prazas,con posibilidades de ampliación, 12 delas están habilitadas para o alumnado con discapacidade auditiva e conta tamén con 4 prazas para alumnado con disfuncionalidade motora.

Máis información na web: http://centros.edu.xunta.es/credocoruna

Tfno. 981667836/981667831

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CULLEREDO
TELÉFONO 981667836/31
CORREO: credo.coruna@edu.xunta.es

Añadir comentario
Convocadas prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/2018

Xúntase a Orde do 31 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2017/18.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

  • Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 15 de xullo de 2017 (este incluído).
  • Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 8 de agosto de 2017 (este incluído).

 

Añadir comentario
Ponderacións das materias da parte voluntaria da ABAU 2017

 

2017 (VER PONDERACIÓNS DESTE CURSO)

(nota aclaratoria: Para o alumnado coa PAU superada no 2016, as materias a ponderar son aquelas que superou na Fase Específica de calquera das convocatorias da PAU-2016, segundo a Táboa de Ponderacións aprobada e publicada (DOG nº90 de 12/05/2016) para o acceso á universidade no curso 2016-2017; que para este alumnado ten validez tamén para o acceso 2017-2018).

 

Añadir comentario
Cursos de adiestrador canino profesional

Algunos alumnos nos han preguntado por estos cursos. Si son de vuestro interés los hay en varias localidades de España, entre ellas Lugo, Pontevedra y Narón (Coruña).

http://www.anacpp.es/259457471

Añadir comentario
Calendario, ponderacións e instruccións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para curso 2017/2018.

CALENDARIO CIUG

PONDERACIÓNS CIUG

Oferta de prazas e notas de corte 2016/17

INSTRUCCIÓNS (DOG)

 

Añadir comentario
11M- En nuestro recuerdo/ Na nosa lembranza

Símbolo utilizado como luto por los atentados del 11 M.

Añadir comentario
Acceso á universidade: A avaliación de bacharelato durará tres días e constará de cinco materias troncais e un máximo doutras catro para subir nota

  1. A Consellería de Educación, de acordo coa CIUG e as tres universidades, acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)
  2. A proba, que tal e como xa se manifestou, será moi parecida á antiga Selectividade, só a terá que realizar o alumnado que queira cursar estudos universitarios
  3. Cada un dos exames, de entre un mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas, terán unha duración de 90 minutos
  4. A cualificación final de acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a da etapa.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través dunha resolución conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, acaba de publicar as instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2017/18. Un documento, elaborado de acordo coa Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) e as tres universidades galegas, que recolle as cuestións técnicas, organizativas e de deseño da avaliación. Cómpre lembrar que a Consellería leva traballando desde o primeiro momento en colaboración cos organismos e institucións implicadas na organización da avaliación co fin de xerar certezas e tranquilidade aos centros educativos, ás familias e ao alumnado que está cursando 2º de bacharelato.

Tal e como xa subliñou o departamento educativo da Xunta de Galicia en varias ocasións, a ABAU será practicamente idéntica á antiga Selectividade. Deste xeito, e segundo se recolle no Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes, a avaliación non será necesaria para obter o título de bacharelato e realizarase exclusivamente para o alumnado que queira acceder a estudos universitarios.

Materias obrigatorias e opcionais

As probas versarán sobre as materias xerais do bloque das troncais da modalidade elixida, ás que se suma Lingua Galega e Literatura, que ten consideración de troncal a todos os efectos. En concreto, o alumnado examinarase, ademais de Lingua Galega e Literatura, de Lingua Española e Literatura, Primeira Lingua Estranxeira e Historia de España. No caso de ter cursado o itinerario de Humanidades, a esta lista habería que sumar Latín; no caso do itinerario de Ciencias Sociais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais; se a modalidade escollida foi Ciencias, Matemáticas; e se foi Artes, Fundamentos da Arte. En total, cinco materias obrigatorias.

A maiores, o alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse dun máximo de catro materias, a elixir entre as de opción do bloque de troncais de segundo curso e as xerais troncais específicas de modalidades distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Os exames correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e, ao igual que as cinco primeiras, cualificaranse de 0 a 10 puntos. Ademais, para a mellora da nota de admisión tamén se terá en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (isto é: Matemáticas, Latín, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da Arte), sempre e cando a cualificación acadada na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos.

Duración e características

Cada proba constará dun mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas abertas e semiabertas, que requirirán ao alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. A maiores deste tipo de cuestións, tamén se poderán utilizar preguntas de opción múltiple, sempre e cando a puntuación asignada ao total das abertas e semiabertas alcance como mínimo o 50%.

Cómpre salientar que a duración de cada un dos exames será de 90 minutos e que, en total, a avaliación de bacharelato no seu conxunto desenvolverase ao longo de tres días. En canto ás datas concretas, serán fixadas pola CIUG, en coordinación coas universidades do SUG e coa Consellería.

Cualificación

En canto á cualificación da ABAU, esta será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das probas realizadas das materiais xerais do bloque de troncais e da materia de Lingua Galega e Literatura, expresada nunha escala de 0 a 10 con tres cifras decimais. Esta cualificación deberá ser igual ou superior a 4 puntos. Deste xeito, a cualificación final para o acceso á Universidade calcularase ponderando un 40% a cualificación da avaliación, e un 60% a da etapa. Tal e como queda recollido nas instrucións, entenderase que se reúnen os requisitos de acceso cando o resultado desta ponderación sexa igual ou superior a cinco puntos.

CIUG, organismo coordinador

Neste contexto, hai que ter en conta que a Comisión Interuniversitaria de Galicia exerce como organismo coordinador das probas e, por tanto, ten competencias para resolver os asuntos comúns de organización, deseño, coordinación, elaboración e execución de directrices e procedementos xerais para o cumprimento do principio de distrito único. Así mesmo, a CIUG fará públicos os criterios de organización, a estrutura básica dos exercicios, os criterios xerais de cualificación e os parámetros de ponderación das materias.

No curso 2016/17 realizaranse dúas convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria. O alumnado que no actual ano académico participe na convocatoria ordinaria poderá presentarse para a mellora das cualificacións na extraordinaria, na que se terá en conta a nota obtida na última sempre e cando sexa superior.

En todo caso, todos os pormenores da dita resolución, que se publicará no DOG, poden consultarse no seguinte enderezo web http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/dxefpie-97498-170221-1_gal.pdf.

Añadir comentario