EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA TRABAJAR LA ORTOGRAFÍA EN DISLEXIA
añadir comentario añadir comentario ( 799 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 797 )

Guía sobre Dislexia
añadir comentario añadir comentario ( 600 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 797 )

¿Qué quieres estudiar? Buscador de titulaciones.
- Para todos

Haz clic en la imagen para ir al BUSCADOR de titulacionesañadir comentario añadir comentario ( 592 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 800 )

Jornada de convivencia ASPANAEX-COLEGIO LABOR
- Para todos

Hoy los alumnos de la Asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual de la Provincia de Pontevedra ( ASPANAEX) y los del Colegio Labor han compartido una entrañable jornada de convivencia.
Nuestros alumnos, en este caso los niños de 1º de ESO, han podido comprobar lo que realmente significa la diversidad. Han podido disfrutar colaborando juntos con unos chicos que responden con gratitud y alegría a cualquier gesto de acercamiento, a cualquier palabra amable...
Son estos encuentros los que dan sentido y profundidad a las sesiones de tutoría que hacemos cada semana.
En realidad hoy han sido los chicos que nos han visitado los que han enseñado, y mucho, a nuestros alumnos.

¡MUCHAS GRACIAS POR LA VISITA Y HASTA EL AÑO QUE VIENE!
añadir comentario añadir comentario ( 663 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 956 )

ADOLESCENTES. Paso de Primaria a Secundaria
- Para todosADOLESCENCIA


El paso de Primaria a Secundaria

Guía para padres


Pulsa en la imagen para acceder


añadir comentario añadir comentario ( 531 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 853 )

Preparamos el Día de la Paz
añadir comentario añadir comentario ( 612 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 2.9 / 823 )

Todos somos diferentes
- Para todosañadir comentario añadir comentario ( 613 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 864 )

Test de orientación.
añadir comentario añadir comentario ( 941 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 837 )

Dereitos e deberes dos alumnos
- Para todosDereitos dos alumnos:
1. Todos os alumnos teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando.
2. Todos os alumnos teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución Española e o respectivo Estatuto de Autonomía, co fin de formarse nos valores e principios recoñecidos neles.
3. Recoñécense aos alumnos os seguintes dereitos básicos:
a) A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade.
b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.
c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con obxectividade.
d) A recibir orientación educativa e profesional.
e) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as súas conviccións morais, de acordo coa Constitución.
f) Á protección contra toda agresión física ou moral.
g) A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas normas vixentes.
h) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desventaxas de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no sistema educativo.
i) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente.


Deberes:
Son deberes básicos dos alumnos:
a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades.
b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias.
c) Seguir as directrices do profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidade.
e) Participar e colaborar en mellóraa da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e a autoridade e orientacións do profesorado.
f) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.
g) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro educativo, e
h) Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e materiais didácticos.Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
añadir comentario añadir comentario ( 1045 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 731 )

Casa da Xuventude. Orientación al estudiante.
- Para todos
Cualquier persona interesada en resolver dudas relacionadas con estudios, puede recurrir a este servicio, en el que encontrará personal técnico cualificado, que ofrece atención personalizada previa cita.

•Conoce tus derechos como estudiante.
•Formación reglada y no reglada.
•Formación continua y ocupacional.
•Formación presencial, a distancia, teleformación.
•Información y documentación sobre becas, bolsas y ayudas.
•Estudios profesionales y Ciclos de Formación Profesional.
•Información sobre los nuevos Bachilleratos y sus salidas profesionales.
•Planes de estudios y validaciones.
•Carreras Universitarias, Posgrados y Másters.
•Programas Europeos para estudiar en el extranjero.
Para solicitar cita o información personalizada, se recomienda emplear el correo electrónico.

Casa da Xuventude
•Servicio de Orientación
•Lugar: segunda planta.
•Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de lunes a jueves de 17:00 a 19:30 horas.
•E-mail: estudiante.xuventude@vigo.org
Punto Xove
•Servicio de Asesoramiento
•Lugar: planta baja.
•Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00, de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas.
•E-mail: puntoxove@vigo.org
añadir comentario añadir comentario ( 659 visualizaciones )   |  [ 0 trackbacks ]   |  enlace permanente   |   ( 3 / 818 )


<<Primero <Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siguiente> Último>>