Dereitos e deberes dos alumnos
- Para todosDereitos dos alumnos:
1. Todos os alumnos teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que as derivadas da súa idade e do nivel que estean cursando.
2. Todos os alumnos teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución Española e o respectivo Estatuto de Autonomía, co fin de formarse nos valores e principios recoñecidos neles.
3. Recoñécense aos alumnos os seguintes dereitos básicos:
a) A recibir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade.
b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.
c) A que a súa dedicación, esforzo e rendemento sexan valorados e recoñecidos con obxectividade.
d) A recibir orientación educativa e profesional.
e) A que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas e as súas conviccións morais, de acordo coa Constitución.
f) Á protección contra toda agresión física ou moral.
g) A participar no funcionamento e na vida do centro, de conformidade co disposto nas normas vixentes.
h) A recibir as axudas e os apoios precisos para compensar as carencias e desventaxas de tipo persoal, familiar, económico, social e cultural, especialmente no caso de presentar necesidades educativas especiais, que impidan ou dificulten o acceso e a permanencia no sistema educativo.
i) Á protección social, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente.


Deberes:
Son deberes básicos dos alumnos:
a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades.
b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias.
c) Seguir as directrices do profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidade.
e) Participar e colaborar en mellóraa da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e a autoridade e orientacións do profesorado.
f) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, e a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa.
g) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro educativo, e
h) Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e materiais didácticos.Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

Comentarios

Agregar comentario

Rellene los campos de abajo para dejar su comentario.

Extras (Negrita / Cursiva / URL / Imagen):


happy tongue shusto surprise hnothing guino sorppreitaModeración activada en el blog. El comentario necesita la aprobación del administrador antes de su publicación.