FORMACIÓN PROFESIONAL

Toda a información sobre ciclos formativos de Formación Profesional podes consultala en www.edu.xunta.es/fp

Na marxe dereita no apartado “FORMACIÓN PROFESIONAL” tes enlaces con información máis detallada sobre ciclos formativos básicos, de grao medio e de grao superior, así como os requisitos de acceso,as probas e o procedemento de admisión a ciclos formativos de formación profesional.

 

 

FP BÁSICA

Que título se obtén?

Superando un ciclo de FP Básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.

Cal é a validez dos títulos?

O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.

Éste título permite o acceso aos ciclos formativos de grao medio 

A persoa que posúa un título profesional básico poderá obter o título de graduado na ESO, pola opción de ensinanzas académicas ou pola opción de ensinanzas aplicadas, mediante a superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

Os alumnos e alumnas que finalicen os seus estudos sen obter o título profesional básico, recibirán a certificación académica dos módulos profesionais superados que terá efectos académicos e de acreditación parcial acumulable das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.

No IES LEIXA impártese a Formación Profesional Básica de Artes Gráficas.