FP Grau Superior

Per poder fer un cicle de Grau Superior cal tenir el títol de Batxillerat. També poden accedir-hi les persones que superin una prova d'accés. En acabar un CFGS, l'alumne/a obté el títol de Tècnic Superior en l'especialitat cursada.