FP Grau Mitjà

Accés a la Formació Professional de Grau Mitjà:

1. Títol de Graduat en ESO.
2. Mitjançant prova d'accés.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA
• Per presentar-se a la prova és necessari fer una preinscripció. La data de preinscripció comença a mitjans d'abril i la prova té lloc durant el mes de maig.
• Tenir complerts els 17 anys d'edat a l'any natural en què es realitzi la prova.

La prova consta de dos blocs de dues hores. Les matèries de cada bloc són: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, matemàtiques, ciències naturals, tecnologia i EVP.

Quan no existeixin places suficients al centre sol.licitat, es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de l'alumne.